Không chỉ đồng hành với khách hàng, LDT còn có trách nhiệm với cộng đồng thông qua các dự án phúc lợi xã hội, nhân đạo. Những hoạt động này không nằm ngoài mong muốn mang đến những giá trị phát triển bền vững cho cộng đồng và xã hội: