Với mong muốn phát triển không ngừng, bền vững và phấn đấu trở thành đơn vị Kiểm định và Huấn luyện an toàn hàng đầu Việt Nam, Ban lãnh đạo công ty đã thiết lập hệ thống tôn chỉ của doanh nghiệp như sau:

TẦM NHÌN

Trở thành đơn vị Kiểm định và Đào tạo huấn luyện an toàn hàng đầu Việt Nam góp phần đảm bảo an toàn cho người lao động, an toàn cho sản xuất của các doanh nghiệp, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, và thực hiện trách nhiệm xã hội”

SỨ MỆNH

“Vì một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp hơn cho người Việt, trở thành đối tác tin cậy góp phần đảm bảo an toàn cho người lao động, an toàn chất lượng cho sản xuất của các doanh nghiệp”

Đáp ứng kịp thời các yêu cầu hợp lý của khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Tín – Tâm – Trí – Tốc – Tinh – Nhân”

TÍN

LDT đặt chữ Tín lên hàng đầu và bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình.

TÂM

LDT lấy chữ Tâm làm nền tảng, coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm.

TRÍ

LDT coi tri thức là sức mạnh, sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển nhằm tạo ra bản sắc riêng biệt

TỐC

LDT lấy “Tốc độ, Hiệu quả” làm tôn chỉ trong từng hành động.

TINH

LDT xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài, tạo ra Sản phẩm & Dịch vụ tinh hoa.

NHÂN

LDT xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp và xã hội với tinh thần nhân văn.