TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN

LDT được Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đánh giá và cấp Chứng nhận Hệ thống quản lý theo TCVN/ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 22000/ ISO 45001.

Với kinh nghiệm, uy tín, năng lực pháp nhân, kết hợp với những hiểu biết các tiêu chuẩn, quy định về sản phẩm hàng hóa, Trung tâm chứng nhận sẽ mang đến những giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí và đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng, khách hàng đối tác và cơ quan quản lý.

Hiện tại LDT tập trung vào các lĩnh vực chứng nhận sau:

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN HTQL CỦA LDT

Tiết kiệm chi phí:

Giúp doanh nghiệp hợp lý hóa và cải tiến các hoạt động của công ty mình.

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng:

Không ngừng cải tiến chất lượng, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và tăng doanh thu.

Tiếp cận thị trường mới:

Thông qua kết quả chứng nhận được thừa nhận bởi các bên liên quan là cơ hội đê doanh nghiệp mở rộng thi trường.

Tăng thị phần: 

Có được giấy chứng nhận HTQL giúp doanh nghiệp tăng năng suất, tăng khả năng cạnh tranh.

Thời gian chứng nhận nhanh gọn:

Quá trình chứng nhân nhanh chóng giúp doanh nghiệp tiết kiệm những khoản chi phí không cần thiết.

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HTQL

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Khách hàng có yêu cầu chứng nhận tiếp xúc với nhân viên tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Chứng nhận LDT để cung cấp hồ sơ đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét đăng ký

Hồ sơ đăng ký chứng nhận của khách hàng được phân công cho người thẩm xét hồ sơ của Phòng Chứng nhận có năng lực thích hợp nhằm đảm bảo sự phù hợp với quy định.

Trường hợp Hồ sơ đăng ký chứng nhận chưa phù hợp, Trung tâm Chứng nhận LDT sẽ liên hệ tới khách hàng để hướng dẫn bổ sung theo yêu cầu quy định CHNT phù hợp với tiêu chuẩn đăng ký chứng nhận

Bước 3: Đánh giá sơ bộ

Khi kết quả xem xét hồ sơ đăng ký có yêu cầu việc đánh giá sơ bộ thì chuyên gia đánh giá của phòng chứng nhận được chỉ định để tiến hành đánh giá sơ bộ tại cơ sở của khách hàng.

Bước 4: Lập và ký hợp đồng

Sau khi có kết quả đánh giá sơ bộ, Trung tâm Chứng nhận LDT sẽ tiến hành lập và ký hợp đồng chứng nhận Hệ thống quản lý với khách hàng.

Bước 5: Chuẩn bị đánh giá

1. Lập chương trình đánh giá

2. Chỉ định đoàn đánh giá, lập kế hoạch đánh giá

3. Thông tin trước khi đánh giá

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lần đầu

1. Đánh giá giai đoạn 1 dựa trên hồ sơ đánh giá hiện trường.

2. Đánh giá giai đoạn 2 tại hiện trường.

Bước 7: Báo cáo đánh giá tại chỗ

Trưởng đoàn đánh giá phải đảm bảo lập báo cáo đánh giá tại chỗ, có xác nhận của bên được đánh giá.

Báo cáo đánh giá được gửi cho 2 bên Trung tâm Chứng nhận LDT và khách hàng. Báo cáo đánh giá thuộc quyền sở hữu của LDT.

Bước 8: Hoàn thiện hồ sơ đánh giá

Trưởng đoàn đánh giá chuẩn bị và lập hồ sơ báo cáo toàn bộ đánh giá để chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

Bước 9: Thẩm xét hồ sơ trước khi cấp chứng nhận

1. Việc thẩm xét hồ sơ được thực hiện bởi người/ ban thẩm xét kỹ thuất có năng lực thích hợp được phân công và không tham gia trực tiếp vào quá trình đánh giá.

2. Trường hợp hồ sơ đánh giá chưa đạt sự phù hợp với các yêu cầu chứng nhận thì được yêu cầu đoàn đánh giá chuẩn bị lại hoặc bổ sung cho phù hợp

Bước 10: Quyết định cấp chứng nhận

Căn cứ trên kết quả thẩm xét, giám đốc hoặc người được ủy quyền xem xét và quyết định cấp Chứng nhận HTQL của khách hàng phù hợp với tiêu chuẩn chứng nhận trong phạm vi yêu cầu.

Giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm từ ngày cấp.

 

CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO ĐƯỢC CHỨNG NHẬN BỞI LDT

Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng
ISO 9001:2015

Chứng nhận Hệ thống Quản lý môi trường
ISO 14001:2015

Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm
ISO 22000:2018

Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn, Sức khỏe
Nghề nghiệp ISO 45001:2018