Với mong muốn phát triển không ngừng, bền vững và phấn đấu trở thành đơn vị Kiểm định và Huấn luyện an toàn hàng đầu Việt Nam, Ban lãnh đạo công ty đã thiết lập hệ thống tôn chỉ của doanh nghiệp như sau: