Câu hỏi:

Tôi bị mất sổ bảo hiểm xã hội và chứng minh nhân dân cùng lúc thì phải làm như thế nào để xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Khoản 1 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Quyết định 595/QĐ-BHXH) thì hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị mất sổ bảo hiểm xã hội bao gồm:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS);

– Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điểm c, Mục 1.1 Khoản 1 Điều 31 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị mất sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Tại Khoản 2 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về thời hạn cấp lại sổ BHXH trong trường hợp mất sổ BHXH như sau: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Căn cứ quy định nêu trên, thủ tục cấp lại sổ BHXH do mất không yêu cầu cung cấp giấy chứng minh nhân dân.