Dưới đây là những văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Luật, Bộ luật

1. Luật số 10/2012/QH13: Bộ luật lao động. Tải văn bản tại đây.

2. Luật số 84/2015/QH13: Luật an toàn vệ sinh, lao động. Tải văn bản tại đây.

Nghị định

1. Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tải văn bản tại đây.

2. Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tải văn bản tải đây.

3. Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng). Tải văn bản tại đây.

4. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tải văn bản tại đây.

5. Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Tải văn bản tại đây.

6. Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động. Tải văn bản tại đây.

7. Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Tải văn bản tại đây.

8. Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tải văn bản tại đây.

9. Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành. Tải văn bản tại đây.