Câu hỏi:

Tôi làm việc cùng lúc tại 2 công ty đều theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Xin hỏi, trường hợp của tôi có phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo cả 2 hợp đồng lao động này hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc quy định người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc bao gồm:

đ) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình.

Người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc được quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

Khoản 2 Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động như  sau:

2. Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Như vậy, trường hợp bạn giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì bạn và cả hai người sử dụng lao động đều thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.