ISO 45001 là tiêu chuẩn mới về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp (OH&S) nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp quản lý nguy cơ rủi ro về sức khoẻ & an toàn nghề nghiệp và cải thiện hiệu suất về sức khoẻ & an toàn nghề nghiệp. Các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp có thể gây rủi ro về thương tích, bệnh tật hoặc có thể gây suy giảm nghiêm trọng sức khoẻ, các quy trình liên tục và các biện pháp phòng ngừa để thực hiện cam kết của tổ chức đối với an toàn và sức khoẻ của người lao động.

Nhằm giới thiệu cho các tổ chức, doanh nghiệp về cấu trúc ISO mới ở mức độ cao cho việc quản lý những tiêu chuẩn hệ thống và tìm thấy sự khác nhau giữa OHSAS 18001:2007 và ISO 45001, Chi Hội KHKT An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Vũng Tàu phối hợp với Công ty cổ phần LDT tổ chức khóa đào tạo Nâng cấp từ BS OHSAS 18001 lên ISO 45001”  với nội dung như sau:

Mục tiêu khóa đào tạo

• Hiểu được sự khác nhau giữa OHSAS 18001:2007 và ISO 45001:2018;

• Hiểu được cấu trúc cấp cao mới của ISO và các yêu cầu mới có của ISO 45001;

• Nhận diện những điểm cần phải điều chỉnh trong hệ thống quản lý OH&S;

• Hiểu được tầm quan trọng của việc thiết lập và duy trì cam kết về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp trong tổ chức;

• Xác định những yêu cầu và lợi ích quan trọng của tiêu chuẩn ISO/DIS 45001;

• Quản lý rủi ro an toàn và sức khỏe và hướng đến việc cải tiến thường xuyên;

• Hướng dẫn và lãnh đạo những người khác trong việc khái niệm hóa và thực hiện triển khai hệ thống OHSMS.

Thời gian khai giảng

• Thời gian: 02 ngày bắt đầu 8 giờ 00  từ ngày 15/07/2019 đến 16/07/2019

Giảng viên hướng dẫn

• Ông Vũ Gia Kiên – Chuyên gia cao cấp HTQL

Nội dung khóa đào tạo

• Phụ lục 2 Annex SL và khuôn mẫu với cấu trúc cấp cao cho tiêu chuẩn ISO mới;

• Cụ thể những yêu cầu mới liên quan đến Bối cảnh, Tính lãnh đạo, Hoạch định, và Hỗ trợ;

• Những điểm khác nhau đối với tiêu chuẩn từ OHSAS 18001:2007;

• Những định nghĩa và thuật ngữ mới được hiệu chỉnh để áp dụng cho ISO 45001;

• Tầm quan trọng và những lợi ích của tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO/DIS 45001;

• Những định nghĩa, điều khoản và yêu cầu quan trọng của tiêu chuẩn ISO/DIS 45001;

• Cấu trúc của ISO/DIS 45001 kết hợp với Phụ lục SL chung, khung tiêu chuẩn hệ thống quản lý;

• Những khái niệm chính như 7 nguyên tắc quản lý và Hoạch định-Để-Kiểm tra-Hành động.

Địa điểm tổ chức

• Công ty cổ phần LDT – Đường số 06, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu

Chi phí huấn luyện

• Không thu phí

    Với việc tham gia khóa học này, bạn có thể nhận diện những khoảng cách giữa hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) của tổ chức, doanh nghiệp của bạn hiện thời cũng như bắt đầu hoạch định việc chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới.

    Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham dự, đề nghị lập danh sách theo mẫu và gửi về Trung tâm Đào tạo An toàn LDT địa chỉ: Đường số 06, Khu Công Nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu hoặc gửi về địa chỉ  email: daotao@ldt.vn, SĐT: 02543 573688.

MẪU ĐĂNG KÝ

(Tham dự khóa đào tạo nâng cấp từ BS OHSAS 18001 lên ISO 45001)

 

Tên tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân:…………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại/fax/email:………………………………………………………………………………………………..

………, ngày     tháng     năm

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

TT

Họ và tên

Tên đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

email

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 Người đăng ký