Kết luận Hội nghị BCH Hội Cơ khí tỉnh BR-VT lần thứ XI, khóa I, nhiệm kỳ 2013 – 2018, về công tác hoạt động Hội trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018.