Kiểm toán hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một quá trình khác so với kiểm tra hàng ngày và đánh giá kết quả triển khai kế hoạch. Đây là quá trình kiểm tra độc lập và mang tính hệ thống, qua đó các doanh nghiệp có thể xem xét và đánh giá liên tục về hiệu quả của Hệ thống quản lý ATVSLĐ của doanh nghiệp.

“Có ba lý do chính cần thực hiện khi Kiểm toán hệ thống quản lý ATVSLĐ trong doanh nghiệp:

  • 1. Nhằm xác nhận Hệ thống quản lý ATVSLĐ đã được thực hiện và duy trì hoạt động.
  • 2. Nhằm kiểm tra Hệ thống quản lý ATVSLĐ đang vận hành hiệu quả.
  • 3. Nhằm xác định những khiếm khuyết trong hệ thống quản lý ATVSLD để cải tiến hệ thống đó”
  •  

Quá trình này có thể được thực hiện bởi cơ quan quản lý cấp trên đối với cấp dưới trong doanh nghiệp hoặc của các cơ quan tư vấn độc lập hoặc của người phụ trách có thẩm quyền.

Vấn đề đánh giá toàn diện hệ thống quản lý ATVSLĐ trong kế hoạch cần được các cán bộ trong nội bộ doanh nghiệp hoặc thành viên bên ngoài do doanh nghiệp lựa chọn. Việc kiểm toán mở rộng phải được người không phải trong doanh nghiệp tiến hành. Những kiểm toán mở rộng thường thực hiện ngược lại tiêu chuẩn hoặc đặc điểm kĩ thuật đã thống nhất. Các kiểm toán nội bộ được nhân viên trong doanh nghiệp thực hiện. Thay vì đánh giá hệ thống quản lý ATVSLĐ và các quy trình, kiểm toán viên thường xác minh lại liệu chương trình đã được xây dựng có được tiến hành đúng trong thực tế không. Hơn nữa, kiểm toán viên có thể xác nhận các quy trình và hệ thống đang được thực hiện ở thời gian và địa điểm cụ thể.

Doanh nghiệp bao gồm cả kiểm toán nội bộ và mở rộng trong một chương trình kiểm toán là mô hình lý tưởng. Khi cả hai loại kiểm toán nội bộ và mở rộng được thực hiện thì hiệu quả đạt được sẽ tăng lên rất nhiều.

Để hiểu giúp các bạn hiểu rõ hơn về quá trình kiểm toán này, Công ty cổ phần LDT phối hợp với Chi hội khoa học kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động Vũng Tàu tổ chức:

Hoặc bạn có thể truy cập ldt.vn để cập nhật thông tin.