Căn cứ về việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ an toàn, vệ sinh lao động, năm 2013, Ban bí thư đã ban hành chỉ thị số 29-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, ban hành các tiêu chí, chuẩn mực về ATVSLĐ trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Để triển khai tốt Chỉ thị 29-CT/TW, cũng như giúp các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Luật ATVSLĐ, chủ động đánh giá, quản lý rủi ro và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp rất cần nghiên cứu, xây dựng các chỉ số, bộ chỉ số đánh giá cụ thể, sát thực và mang tính dự báo cao để giúp các doanh nghiệp có biện pháp, kế hoạch kịp thời khắc phục.

Ngày 13/10/2020, phối hợp với Chi hội khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động, Công ty cổ phần LDT tổ chức hội thảo trực tuyến chuyên đề ” Chỉ số đánh giá mức độ an toàn tại doanh nghiệp” qua hệ thống Zoom.

 

Việc xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực về ATVSLĐ còn nhiều hạn chế, cụ thể một số doanh nghiệp đã đưa ra các mục tiêu an toàn thông qua các phong trào ” không tai nạn lao động”, qua đó xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực về “số giờ làm việc an toàn”, “số ngày công an toàn”. 

Trong khi đó, hiện nay, tần suất tai nạn lao động chết người và tần suất tai nạn lao động của các nước đều đã giảm do các chương trình cải thiện điều kiện lao động và phát triển bền vững, cũng như nâng cao năng lực quản lý nhà nước và quản trị rủi ro về ATVSLĐ trong doanh nghiệp. Đây là kinh nghiệm mà các doanh nghiệp tổ chức của nước ta cần tham khảo, học tập.

Các chỉ số tần suất tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cũng chỉ phản ánh lịch sử của công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực, địa phương, cũng như cả nước trong năm hoặc một giai đoạn; nó cũng phản ánh một phần hiện trạng ATVSLĐ, tuy nhiên chưa có tính dự báo cụ thể, còn thiếu các yếu tố quản trị rủi ro từ các khâu công nghệ sản xuất, nguyên vật liệu, người lao động và cả trình độ quản lý của doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực, năng lực quản lý của các cấp…

Vậy, để triển khai tốt chị thị 29-CT/TW, cũng như giúp các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả luật ATVSLĐ, xây dựng các chỉ số đánh giá cụ thể,sát thực và mang tính dự báo cao. Hãy tham gia hội thảo “Chỉ số đánh giá mức độ an toàn tại doanh nghiệp” với chuyên gia đầu ngành để có những biện pháp, kế hoạch kịp thời khắc phục cho doanh nghiệp mình.

Zoom meeting ID: 93892832216 – Pascode: 123

Livestream fanpage: Đào tạo – Huấn luyện An toàn – LDT

Hoặc bạn có thể truy cập ldt.vn để cập nhật thông tin.

 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0903 688 788